Vedtægter
  Skjern d. 19/3-2017  

 

 

 

 

 

 

 Vedtægter for Vestjysk Modelflyveklub

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningen Vestjysk Modelflyveklub blev stiftet d. 19. april 1988. Foreningen har hjemsted i RingkøbingSkjern Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at udvikle og fremme udøvelsen af radiokontrolleret modelflyvning på klubbasis. Foreningsarbejdet skal også give medlemmerne mulighed for virksomhed og kammeratlig samvær i fritiden. Foreningen er medlem af Modelflyvning Danmark.

§ 3 Medlemskab
Som aktivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 12 år, dyrker modelflyvning og er medlem af Modelflyvning Danmark.

§ 4 Indmeldelse
Indmeldelse skal ske på foreningens hjemmeside eller skriftligt til foreningens sekretær/kasserer. Medlemmerne registreres i klubben. Og på klubbens hjemmeside kun for medlemmer.

§ 5 Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren inden den 1. december, og man hæfter for alt kontingentet, indtil udmeldelse har fundet sted. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 6 Udelukkelse og eksklusion
Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens flyvepladsregler, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter eller klubbens sikkerhedsregler.

§ 7 Kontingent
Klubkontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden den i klubmeddelelsen annoncerede sidste rettidige indbetalingsdato, kan medlemskabet ophæves.
Bestyrelsen kan opkræve ekstraordinært kontingent såfremt den skønner det nødvendigt. Skriftlig begrundelse skal altid vedlægges en sådan opkrævning.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest i april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker senest med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside / Facebook.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt på e-mail eller skriftligt til bestyrelsen/formanden senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle foreningens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller stemmefuldmagt.

Det reviderede regnskab godkendt på generalforsamlingen indsættes på klubbens hjemmeside kun for medlemmer.

§ 9 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent 6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand/kasserer i henhold til § 12
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

§ 10 Generalforsamlingens ledelse
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, falder forslaget, men det kan senere genoptages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet jfr. § 16 og § 17.

Valgbare til bestyrelsen er alle klubbens aktive medlemmer. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Afstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det.

Der tages referat af generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Senest 30 dage efter en generalforsamling skal hjemmesiden opdateres med de evt. nye vedtægter samt en oversigt over den nye bestyrelse og referat fra generalforsamlingen lægges ud på hjemmesiden kun for medlemmer. Over generalforsamlingen m.m. føres en protokol, der er tilgængelig for medlemmerne.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og SKAL indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske om det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Der gælder de samme bestemmelser for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse som for den ordinære generalforsamling.

§ 12 Bestyrelse – valg Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af
5 personer – en formand, en kasserer, en sekretær en flyveleder samt et medlem. Desuden vælges en suppleant, der i påkommende tilfælde konstitueres på et bestyrelsesmøde.

Der vælges en revisor. Denne må ikke samtidig være medlem af bestyrelsen og genvalg kan finde sted.

A fstemning skal foretages skriftligt såfremt mindst 1 medlem forlanger det.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og op til 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, kassereren og op til 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Kun personer, der er til stede på generalforsamlingen eller som skriftligt har givet tilsagn, kan vælges. Hvis to kandidater opnår samme antal stemmer, afgøres valget ved lodtrækning.

§ 13 Tegningsforhold Bestyrelsen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. I økonomiske forhold dog formanden sammen med kassereren.

Bestyrelsesmøder skal afholdes efter bestyrelsens skøn. Kun ét bestyrelsesmedlem må være fraværende, når bestyrelsen skal være beslutningsdygtig. Ved stemmelighed har formandens stemme overvægt. Suppleanten deltager i alle bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Fraværende bestyrelsesmedlemmer kan stemme skriftligt i spørgsmål, der forud for mødet er bekendtgjort i dagsordenen

Der tages kun referat af bestyrelsens forhandlinger hvis det drejer sig om væsentlige emner med 3 part f.eks. kommune lodsejer naboer til flyvepladsen.

Foreningen hæfter med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 14 Regnskab og formue Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal afsluttes og fremlægges til den ordinære generalforsamling for endelig godkendelse, og lægges der efter på hjemmesiden for medlemmer.
Klubbens indtægter og formue må kun anvendes til klubbens formål. Væsentlige økonomiske dispositioner skal godkendes af en generalforsamling. Likvide midler, med undtagelse af en nødvendig kassebeholdning, skal være anbragt i et pengeinstitut.

§ 15 Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Revisorerne har til en hver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 16 Vedtægtsændringer Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, såfremt punktet fremgår af dagsordenen.

§ 17 Foreningens opløsning For at kunne træffe beslutning om foreningens opløsning, kræves det, at mindst 2/3 af klubbens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Genfremsættes forslaget Indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette punkt er på dagsordenen.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås dette flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvor mange af de stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Den formue, der herudover er i behold, tilfalder Modelflyvning Danmark.

Således besluttet og vedtaget på generalforsamlingen 1988.
Vedtægterne er desuden ændret på generalforsamlingerne i 2010, 2013 og 2017.


-----Print -----

 
  Indmeldelse i Modelflyvning Danmark
Der er et krav at medlemmerne er forsikrier gennem Modelflyvning Danmark
For at flyve fra vor flyveplads.
Tryk på det blå tekst hvis du ikke er medlem i forvejen og meld dig ind.